KRATKA PREDSTAVITEV PODJETJA

V mesecu juliju 2003 je bilo ustanovljeno novo podjetje IMP LABORATORIJ, meritve in kontrola v energetskem strojništvu d.o.o., skrajšan naziv IMP LAB d.o.o.

Kot je že iz naziva podjetja razvidno, se ukvarjamo z meritvami, kontrolo, vzdrževanjem, uvajanjem kakovosti, uvajanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom … Družba temelji na dolgoletni tradiciji in izkušnjah pridobljenih v IMP Montaža Maribor d.d.

Najpomembnejše spremembe v lastniški strukturi podjetja:

1. 01.07.2003 – družba IMP LAB d.o.o. je kot hčerinska družba družbe IMP Montaža Maribor d.d. v 100% lasti družbe IMP Montaža Maribor d.d.

2. 24.03.2004 – družba TIBAR d.o.o. postane 100% lastnik družbe IMP LAB d.o.o.

3. 20.06.2008 – delni lastniki družbe IMP LAB d.o.o. postanejo tudi zaposleni v družbi.

4. Le-ta zadnja sprememba v lastniški strukturi podjetja je dejansko najpomembnejša, ker je znatno pripomogla k dobri motivaciji in pozitivnim trendom.

Predstavitev in značilnost industrijske panoge v katerega spada podjetje:

Kot lahko vidite, se naša družba ukvarja v glavnem s storitvami. Značilnosti le-teh storitev so, da se večina njih veže na zakonodajo Republike Slovenije, kar potrjuje tudi šest omenjenih pooblastil, ki jih vzdržujemo.

To so storitve, ki so vezane na investicije (meritve prezračevanja, meritve hrupa, NDT kontrola …) in ostale storitve (vzdrževanje prezračevalnih in klimatizacijskih naprav, varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom, periodični pregledi opreme pod tlakom …).

Osnovni cilji, ki jih podjetje zasleduje skozi zgodovino poslovanja so:

- obvladovanje stroškov vseh notranjih procesov – finančni vidik

- doseči ustrezno zadovoljstvo odjemalcev in zaposlenih – vidik odnosa z odjemalci

- doseči največjo učinkovitost notranjih glavnih ter podpornih procesov – vidik učinkovitosti notranjih procesov

- vzpostavljen sistem izobraževanja in usposabljanja – vidik učenja in inovativnosti

- vzpostavljen sistem izobraževanja in usposabljanja – vidik učenja in inovativnosti

Vse te vidike tudi merimo in jih obravnavamo na vodstvenih pregledih.